Objednávať je možné telefonicky na +421 911 759 559 od utorka do soboty.

NEDEĽA – PONDELOK – ZATVORENÉ

UTOROK – SOBOTA – OD 12:00 DO 20:00

+421 911 759 559

NEDEĽA – PONDELOK – ZATVORENÉ

UTOROK – SOBOTA – OD 12:00 DO 20:00

+421 911 759 559

Všeobecné obchodné podmienky WASABI.STRO

Tieto Obchodné podmienky upravujú v súlade s platnou právnou úpravou Občianskeho zákonníka (ďalej len ako “Občiansky zákonník”) vzájomné práva a povinnosti medzi spoločnosťou:

Obchodné meno: Discoveryfood, s.r.o.

Sídlo:  Moyzesova 39/3117

Ivanka pri Dunaji 900 28

IČO: 47 657 171

zapísaná do Obchodného registra SR vložka 97182/B

(ďalej len ako ,,Predávajúci”)

a zákazníkom (ďalej len ako ,,kupujúci”)

vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim (ďalej len ako “Zmluva”), ktorej predmetom je tovar Predávajúceho (ďalej len ako “Tovar”), a ktorá je uzatvorená prostredníctvom jeho online obchodu umiestneného na stránkach www.wasabistro.sk (ďalej len ako “Wasabi.stro”) ohľadom Tovaru tu ponúkaného.

(ďalej len ako „Obchodné podmienky“).


          Úvodné ustanovenia

 1.   Tieto Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Zmluva a Obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku. Všade tam, kde sa hovorí o právach a povinnostiach zo Zmluvy, sú tým myslené práva a povinnosti zo zmluvy, vrátane týchto Obchodných podmienok.
 1.   Uzavretím Zmluvy, Kupujúci prehlasuje, že sa s aktuálnym znením týchto Obchodných podmienok pri uzavretí Zmluvy oboznámil, porozumel im, bude sa nimi riadiť a s ich znením súhlasí.
 1.   Aktuálne znenie týchto Obchodných podmienok je voľne prístupné na internetových stránkach Predávajúceho a je tak každému umožnené ich zobrazenie a archivácia.

   Objednávky, uzavretie zmluvy, platobné podmienky a doručenie tovaru
 1.     Na stránkach Wasabi.stro sú informácie o Tovare a jeho vlastnostiach, o jeho cenách, ako aj o nákladoch spojených s dodaním a balením Tovaru pri doručovaní v rámci obcí Ivanka pri Dunaji, Zálesie a Bernolákovo. Ceny sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny zostávajú v platnosti po dobu ich zobrazenia na stránkach Wasabi.stro. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť Zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Prípadné zľavy z ceny Tovaru poskytnutej Predávajúcim Kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať.
 1.   Úprava zloženia tovaru podľa požiadaviek Kupujúceho nie je možná. Ak si kupujúci vyžiada takúto zmenu, predávajúci je povinný ho informovať, že jeho požiadavke nie je možné vyhovieť.
 2.   Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím zmluvy si hradí Kupujúci sám.
 1.   Objednávku Tovaru vykoná Kupujúci bez prihlasovania. Objednávky je možné uskutočniť len v prevádzkovej dobe uvedenej na www.wasabistro.sk. Objednávky zadané mimo prevádzkový čas budú uskutočnené počas prevádzkovej doby nasledujúcej po momente zadania objednávky. Kupujúci jednotlivé položky Tovaru vkladá vo zvolenom množstve do virtuálneho nákupného košíka. Raz vložený Tovar je možné z košíka odstraňovať. Po voľbe Tovaru klikne Kupujúci na “Pridať do košíka”. Na nasledujúcej obrazovke Kupujúci môže upravovať obsah košíka, vyplní požadované  údaje a zvolí si spôsob platby ,,hotovosť” alebo ,,hotovosť pri doručení” a spôsob dodania (vrátane nákladov na toto dodanie). Kupujúci má možnosť údaje uvedené v objednávke skontrolovať a prípadne zmeniť. Objednávku odošle Kupujúci Predávajúcemu kliknutím na tlačidlo “skontrolovať a objednať”. Predávajúci potvrdí Kupujúcemu prijatie objednávky e-mailom. Zmluva je uzatvorená okamihom odoslania objednávky okrem situácií, kedy predávajúci bezodkladne po odoslaní objednávky informuje Kupujúceho, že predávajúci nie je schopný tento Tovar dodať.
 1.   Objednávku je tiež možné uskutočniť telefonicky na číslach +421 911 785 252. Na základe uskutočnenej telefonickej objednávky Kupujúceho prevedie Predávajúci jej overenie a potvrdenie ústne v telefonáte s Kupujúcim.
 1.   Kupujúci prehlasuje, že údaje uvedené v objednávke či inak poskytnuté Predávajúcemu sú správne a pravdivé. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu či komplikácie spôsobené oznámením nesprávnych či nepravdivých údajov Kupujúcim. Kupujúci Predávajúcemu zodpovedá za škodu mu spôsobenú oznámením nesprávnych či nepravdivých osobných údajov.
 1.   Predávajúci môže od Kupujúceho požadovať zálohovú, či inú obdobnú platbu.
 1.   Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere objednávky požiadať Kupujúceho o dodatočné telefonické alebo písomné potvrdenie objednávky.
 1.   Kupujúci si pri zadávaní objednávky môže zvoliť niektorý z nasledujúcich spôsobov úhrady kúpnej ceny Tovaru a ostatných nákladov:

a)    hotovostná platba pri prevzatí Tovaru na prevádzke Predávajúceho alebo u kuriéra,

b)    stravné lístky niesú Predávajúcim akceptované.

 1.   Predávajúci je oprávnený požadovať uhradenie celej kúpnej ceny a ostatných nákladov ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.
 1.   Po uhradení kúpnej ceny a ostatných nákladov vystaví Predávajúci Kupujúcemu o prevedených platbách daňový doklad, ktorý Kupujúcemu zašle mailom, alebo v prípade platby v okamihu osobného odberu alebo pri platbe kuriérovi mu ho odovzdá pri odbere Tovaru.
 1.   Ak je predávajúci povinný podľa zmluvy dodať Tovar na miesto určené Kupujúcim, je Kupujúci povinný Tovar prevziať pri jeho dodaní. V prípade neprevzatia tovaru, alebo vrátenia tovaru Kupujúcim bez uvedenia dôvodu, vzniká Predávajúcemu nárok na zaplatenie hodnoty objednávky. V prípade, že si Tovar objednáva Kupujúci, ktorý už v minulosti bezdôvodne neprevzal dodávaný Tovar, vyhradzuje si Predávajúci právo, aby bola kúpna cena objednaného Tovaru Kupujúcim uhradená vopred. V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho Tovar doručovaný opakovane alebo iným, ako dohodnutým spôsobom, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s týmto opakovaným alebo iným spôsobom doručenia.
 1.   Čas rozvozu uvedený v objednávke je len orientačný. Tovar môže byť Kupujúcemu doručený aj po tomto čase. V prípade, že Predávajúci nie je schopný dodať Kupujúcemu objednaný Tovar v dohodnutom termíne ani s prijateľnou odchýlkou, dá na vedomie  Predávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase Kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného Tovaru, alebo mu navrhne dodanie alternatívneho Tovaru. Žiadny z termínov dodania Tovaru poskytnutých medzi Kupujúcim a Predávajúcim nemožno brať ako fixný termín.
 1.   Predávajúci dodá Kupujúcemu Tovar po prvé dvere adresy uvedenej v objednávke. Prvými dverami sa rozumejú vchodové dvere do bytového domu, rodinného domu a pod.
 1.   Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že dôjde k závažným okolnostiam brániacim výrobe alebo donáške objednaného Tovaru Kupujúcemu. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu príslušná čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní.

   Odstúpenie od zmluvy a reklamácia
 1. Vzhľadom na povahu Tovaru nemá Kupujúci v súlade s Občianskym zákonníkom právo od Zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu a Predávajúci neposkytuje na Tovar záručnú dobu.
 1.   Ak má prevzatý Tovar nedostatky (predovšetkým nie je kompletný, nezodpovedá jeho množstvo, miera, hmotnosť, alebo akosť zákonným, zmluvným alebo i predzmluvných parametrom), jedná sa o nedostatky Tovaru, za ktoré Predávajúci zodpovedá.
 1.   Pokiaľ má Tovar nedostatky, je možné ho reklamovať. Reklamáciu musí Kupujúci uplatniť do 30 minút od jeho prevzatia. Reklamáciu môže Kupujúci oznámiť písomne na mail info@wasabistro.sk alebo telefonicky na čísle +421 911 785 252.
 1.   V prípade uplatnenej reklamácie je Kupujúci povinný uviesť dôvody reklamácie.
 1.   Reklamácia je vyriešená ihneď, pokiaľ je to možné s prihliadnutím na okolnosti reklamácie. V ostatných prípadoch postupuje reklamácia do reklamačného konania. Výsledok reklamácie a jej riešenie je oznámené Kupujúcemu z mailovej adresy info@wasabistro.com ihneď po prešetrení reklamácie, zvyčajne do 3 pracovných dní od jej prevzatia.

   Záverečné ustanovenia

 2.   Tieto Obchodné podmienky nahrádzajú všetky ostatné ústne aj písomné vyhlásenia a dohoda medzi Predávajúcim a Kupujúcim ohľadom Zmluvy s výnimkou Zmluvy samotnej, ktorej dohody majú prednosť pred týmito Obchodnými podmienkami.
 1.   Znenie Obchodných podmienok môže predávajúci jednostranne meniť aj dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia Obchodných podmienok.
 1.   Zmluva je po svojom uzavretí Predávajúcim uložená za účelom jej úspešného splnenia, Predávajúci sa však nezaväzuje umožniť Kupujúcemu opakovaný prístup k uzavretej zmluve.
 1.   Predávajúci nie je vo vzťahu ku Kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania. Kupujúci sa so svojimi sťažnosťami môže obracať priamo na Predávajúceho alebo na príslušný orgán dohľadu alebo štátneho dozoru.
 1.   Ak vzťah súvisiaci s použitím Wasabi.stro alebo právny vzťah založený Zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 1.   Ak sa stane niektoré z ustanovení Obchodných podmienok neplatným alebo neúčinným, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou niektorého ustanovenia nie je dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.
Scroll to Top

Moyzesova 39
Ivanka pre Dunaji